Hướng đến Đại hội Đảng các Cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 37 – CT/TW của Bộ Chính trị

Email In PDF.

Trong 02 ngày, từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 9 năm 2009 tại Thủ đô Hà Nội, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức Hội nghị cán bộ kiểm tra toàn quốc, quán triệt chỉ thị số 37 – CT/TW, ngày 04/8/2009 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI của Đảng và các hướng dẫn của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc. Dưới đây xin trích toàn văn bài phát biểu quán triệt tại Hội nghị của đồng chí Nguyễn Văn Chi, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

BÀI PHÁT BIỂU

của đồng chí Nguyễn Văn Chi, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKTTW khai mạc Hội nghị quán triệt Chỉ thị 37/TW và các hướng dẫn của UBKTTW phục vụ đại hội đảng các cấp

(Hà Nội, ngày 24-9-2009)

Thưa các đồng chí Thành viên ñy ban Kiểm tra Trung ương!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã quyết định tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng vào nửa đầu tháng 01 năm 2011. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Với chức năng là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của cấp ủy, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp xác định phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt từ nay cho đến hết nhiệm kỳ này, góp phần cùng với các ban đảng tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng thành công tốt đẹp theo yêu cầu đề ra.

Thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa X, Chỉ thị số 37-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2006-2010, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ kiểm tra toàn quốc để quán triệt Chỉ thị 37/TW và các Hướng dẫn của ủy ban Kiểm tra Trung ương về phục vụ đại hội đảng bộ các cấp.

Nội dung Hội nghị cán bộ kiểm tra toàn quốc lần này nhằm quán triệt, phổ biến việc lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp và triển khai, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, công tác nhân sự ủy ban kiểm tra, công tác tuyên truyền phục vụ đại hội và tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2005-2010.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, thay mặt Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu và tuyên bố khai mạc Hội nghị.

Thưa các đồng chí!

Đại hội XI của Đảng sẽ tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010, 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ qua độ lên chủ nghĩa xã hội; bổ sung và phát triển cương lĩnh, xác định chiến lược, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo, phấn đấu đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Ngày 04-8-2009, Bộ Chính trị ra Chỉ thị số 37-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, các đồng chí đã được nghe phổ biến. Tại Hội nghị này, tôi xin nhấn mạnh và lưu ý một số vấn đề về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong việc lựa chọn và chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ này, từ xã, phường, huyện, tỉnh và tương đương trở lên.

1- Các cấp ủy viên được bầu trong nhiệm kỳ này (từ xã, huyện, tỉnh và tương đương trở lên) phải là những cán bộ không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng

-Tham nhũng đang là một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta. Nên cấp ủy viên được bầu phải là những cán bộ không đi cùng đường với bọn tham nhũng, không đội trời chung với bọn tham nhũng . Chúng ta phải có bản lĩnh, phải có dũng khí và phải có tính chiến đấu trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng.

- Đã chống tham nhũng thì không thể xử lý nội bộ, không xử lý hành chính, không kiểm điểm rút kinh nghiệm, mà phải xử lý theo Luật phòng, chống tham nhũng. Phải xử lý kiên quyết, kịp thời, nghiêm minh, bất kể người đó là ai và ở cương vị nào

- "Những đảng viên có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, uy tín giám sút, dù cơ quan chức năng chưa kết luận được, cấp ủy vẫn phải xem xét, cân nhắc bố trí công việc khác (Nghị quyết Trung ương 3) và không đưa vào cấp ủy nhiệm ký này...

Chọn được những cấp ủy viên như vậy, chưa đẩy lùi thì chí ít cũng hạn chế, ngăn chặn được tình trạng tham nhũng hiện nay.

2 - Các cấp ủy viên được bầu trong nhiệm kỳ này (từ xã, huyện, tỉnh và tương đương trở lên), nhất là người đứng đầu phải là những cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Trong Đảng hiện nay có một bộ phận tự diễn biến, tự chuyển hóa, tự đổi màu, tự suy thoái. Nên cấp ủy viên trong nhiệm kỳ này phải là những cán bộ không suy thoái về chính trị, tư tưởng, thì Đảng mới vững mạnh về chính trị, Đảng mới giữ vững vai trò lãnh đạo, vai trò cầm quyền của mình.

- Cấp ủy viên được bầu trong nhiệm kỳ này (từ xã, huyện, tỉnh và tương đương trở lên), nhất là người đứng đầu phải là những cán bộ không suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống thì trong Đảng mới trong sạch vững mạnh, ngoài xã hội mới được lành mạnh.

3- Các cấp ủy viên được bầu trong nhiệm kỳ này (từ xã, huyện, tỉnh và tương đương trở lên) phải là những cán bộ luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật tôn trọng và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ

- Mỗi cấp ủy viên phải thấm nhuần nguyên tắc tập trung dân chủ " sức mạnh là của tập thể, trí tuệ là của nhiều người " thì trong Đảng mới không xảy ra tình trạng độc đoán, gia trưởng, chuyên quyền, can thiệp vào công việc của nhau, lấn sân nhau, cục bộ địa phương, dẫn đến đấu đá, tố cáo lẫn nhau, gây mất đoàn kết nội bộ. Muốn đoàn kết thì phải tôn trọng nhau, tin tưởng nhau, giúp đỡ nhau, hiểu biết nhau và chân thành với nhau. Trong Đảng có phát huy và mở rộng dân chủ thì ngoài xã hội dân chủ mới được thực hiện trong thực tế cuộc sống và không bị vi phạm.

- Tình trạng thiếu kỷ cương, kỷ luật không nghiêm, dân chủ vô chính phủ, dân chủ không có sự lãnh đạo của Đảng còn diễn ra ở một số nơi gây điểm nóng, để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá và xuyên tạc, những việc này cần được chấm dứt trước đại hội đảng bộ các cấp.

4- Các cấp ủy viên được bầu trong nhiệm kỳ này (từ xã, huyện, tỉnh và

tương đương trở lên) phải là những cán bộ nêu cao tính tự phê bình, phê bình

- Tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển và là một trong các nguyên tắc hoạt động của Đảng. Tự phê bình và phê bình tốt thì trong Đảng mới lành mạnh, có kỷ cương, ngoài xã hội mới có sự đồng thuận.

- Do vậy, việc kiểm điểm cá nhân trước đại hội lần này phải làm kỹ, thực sự trung thực, cầu thị; khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, "dễ người, dễ ta", không có chính kiến đang còn khá phổ biến trong sinh hoạt đảng.

5- Các cấp ủy viên được bầu trong nhiệm kỳ này (từ xã, huyện, tỉnh và tương đương trở lên) phải là những cán bộ gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm

- Bệnh quan liêu, xa dân, xa rời thực tế, thậm chí còn ngại tiếp xúc, đối thoại với dân ... làm tổn hại đến "mối quan hệ máu thịt" giữa Đảng với dân. Đây là một nguy cơ lớn đối với sự lãnh đạo của Đảng. Kinh nghiệm cho thấy, đối với Đảng cầm quyền mà mất lòng dân, xa rời quần chúng thì quần chúng không quan tâm đến cái sống, cái chết của Đảng.

- Tình trạng lạm dụng quyền lực, để vợ (chồng), con lợi dụng chức, quyền (chạy dự án, mua bảo hiểm...), làm tổn hại và xâm phạm lợi ích của nhân dân để thu vén cá nhân làm giàu phi pháp làm cho quan hệ giữa Đảng và quần chúng, giữa cán bộ lãnh đạo và quần chúng có lúc, có nơi trở nên căng thẳng. Ở một số nơi, một số cán bộ lãnh đạo mất uy tín, dần dần thành đối tượng dân công kích, chế diễu, những nơi đó vào giờ phút then chốt, quần chúng nhân dân sẽ không chia xẻ nỗi lo âu của Đảng .

Do vậy, cấp ủy phải là những cán bộ gần dân, tôn trọng dân, gắn bó, lắng nghe dân mới quy tụ được khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đem lại niềm tin, dân mến, gắn bó máu thịt với dân.

Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước đã cho chúng ta một bài học xương máu, chế độ nào khi được dân tin, dân mến, luôn luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của dân, chăm lo cuộc sống của dân thì chế độ mới được trường tồn (dân là nước, nước đẩy thuyền, nước cũng lật thuyền).

6 - Các cấp ủy viên được bầu trong nhiệm kỳ này từ xã, huyện, tỉnh và tương đương trở lên phải là những cán bộ có phong cách làm việc sâu sát cơ sở nói đi đôi với làm.

- Nói ít, làm nhiều, nói đi đôi với làm, làm trước, nói sau, tạo được niềm tin cho quần chúng.

- Đảng lãnh đạo, Đảng cầm quyền thì người lãnh đạo cấp cao, người có chức vụ càng cao phải thể hiện là tấm gương càng sáng, để cấp dưới và quần chúng noi theo; phải là người có uy tín trong Đảng, trong xã hội.

7 - Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, các cấp ủy phải lãnh đạo tập trung giải quyết những vấn đề tồn đọng, nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

- Tổ chức đảng phải rà soát lại các vụ việc còn tồn đọng, có bức xúc, còn trăn trở trong Đảng để chỉ đạo thẩm tra, xác minh, kết luận giải quyết triệt để trước khi tiến hành đại hội, như việc mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, khai thác tài nguyên khoáng sản, mua sắm tài sản công…. Tất cả phải được đặt lên bàn nghị sự, phải làm cho công khai, minh bạch, trường hợp cán bộ có sai phạm nghiêm trọng thì xử lý nghiêm minh và cử người thay trước khi tổ chức đại hội.

Có như vậy vào đại hội mới thanh thản, không xảy ra sự cố, vì bầu cử có số dư, nên người trúng thì mừng, người không đúng thì cũng thấy luyến tiếc.

8- Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy phải thực hiện đúng các quy chế, quy định của Đảng và hướng dẫn của Trung ương về công tác cán bộ; nói chung phải trên cơ sở quy hoạch cán bộ, đồng thời chú ý phát hiện những nhân tố mới có đức, có tài, có triển vọng phát triển, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ khoa học - công nghệ, cán bộ người dân tộc thiểu số.

Bảo đảm mở rộng dân chủ, công tâm, khách quan trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự, chống tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, cục bộ địa phương hoặc thái độ nể nang, né tránh, ngại va chạm.

9- Trên cơ sở quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các địa phương, ngành, lĩnh vực và tiến hành đồng thời với việc chuẩn bị nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND cấp mình nhiệm kỳ 2011 - 2016 và nhân sự lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cá biệt, nơi chưa chuẩn bị tốt nhân sự cấp ủy, được cấp ủy cấp trên đồng ý thì tiến hành đại hội để thảo luận dự thảo văn kiện đại hội XI và đại hội cấp trên trực tiếp; bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên và bổ sung nhiệm vụ của đảng bộ đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

10- Sau đại hội, cấp ủy khóa mới tổ chức rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội; báo cáo cấp ủy cấp trên chuẩn y cấp ủy, các chức danh lãnh đạo cấp ủy và ủy ban kiểm tra khóa mới; xây dựng quy chế làm việc, phân công công tác cho cấp ủy viên và kịp thời xây dựng kế hoạch chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội.

Thưa các đồng chí !

Hội nghị cán bộ kiểm tra toàn quốc lần này quán triệt, phổ biến những Hướng dẫn rất quan trọng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, tôi đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ cùng trao đổi, thảo luận để quán triệt thật sâu sắc, nắm vững nghiệp vụ, quy trình để tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức thực hiện; đồng thời chủ động, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ phục vụ đại hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Xin chúc các đồng chí đại biểu mạnh khỏe, chúc Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp

Xin cảm ơn các đồng chí!

Văn phòng UBKT Tỉnh ủy

 

Video Clips

Trang chủ Category Blog Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 37 – CT/TW của Bộ Chính trị