BAN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Chức năng:

Ban Đào tạo Sau Đại học là bộ phận tham mưu giúp việc cho Ban Giám đốc Đại học Huế trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý đào tạo, bồi dưỡng sau đại học trong phạm vi toàn Đại học Huế.

Nhiệm vụ:

 1. Thẩm xét kế hoạch và chỉ tiêu tuyển sinh các ngành, bậc đào tạo do các đơn vị cơ sở hoặc các đơn vị trong và ngoài các Trường, Khoa thành viên liên kết đào tạo đề xuất để xây dựng kế hoạch tổng thể hằng năm của Đại học Huế trình lên Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chính thức;

 2. Duyệt và quản lý chương trình khung, giáo trình, kế hoạch và đội ngũ giảng dạy do các đơn vị đề nghị trong suốt quá trình tổ chức đào tạo Cao học cũng như Nghiên cứu sinh của các mã ngành đã được giao nhiệm vụ đào tạo;

 3. Tổ chức tuyển sinh chung đối với Cao học và Nghiên cứu sinh theo chỉ tiêu hướng dẫn hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo; triển khai đào tạo các môn học chung qui định cho bậc Cao học và Nghiên cứu sinh; quản lý và tổ chức đào tạo Nghiên cứu sinh;

 4. Phân công nhiệm vụ cụ thể, kể cả việc phối kết hợp đào tạo sau đại học cho các đơn vị thành viên phù hợp với chức năng, năng lực chuyên môn và điều kiện đảm bảo vật chất kỹ thuật của các đơn vị đó.

 5. Xét duyệt và ra quyết định thành lập các Hội đồng chấm thi môn học chung, chấm luận văn Cao học, thẩm duyệt kết quả tuyển sinh và tốt nghiệp Thạc sĩ do các cơ sở đào tạo đề xuất để trình Giám đốc Đại học Huế ra quyết định công nhận và cấp bằng Thạc sĩ.

 6. Phân bổ kinh phí đào tạo sau đại học trực tiếp cho các đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo quản lý và sử dụng, đồng thời ban hành qui định, hướng dẫn thực hiện thống nhất trong Đại học Huế về chế độ tài chính cho đội ngũ giảng dạy, quản lý đào tạo và học viên ở các cấp, loại hình đào tạo.

 7. Duyệt và lập hồ sơ đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan Nhà nước hữu quan khác giao nhiệm vụ đào tạo các mã ngành đào tạo mới do các đơn vị thành viên xây dựng, đồng thời lập và gửi báo cáo hằng năm về công tác đào tạo sau đại học lên Bộ Giáo dục và Đào tạo theo qui định.

Liên hệ với các bộ phận khác:

 1. Ban Đào tạo Sau Đại học có mối liên hệ chặt chẽ với các Ban chức năng khác trong Đại học Huế: Ban TC-NS, Ban KH-TC, Ban CSVC, Ban QLKH-ĐN và VP Đại học Huế trong việc phối hợp giải quyết các nhiệm vụ cụ thể của Ban được giao.

 2. Theo ngành học, Ban Đào tạo Sau Đại học có mối quan hệ làm việc trực tiếp với Vụ Đại học và Sau Đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các phòng QLKH-ĐT SĐH của các cơ sở đào tạo SĐH thành viên.

Cơ cấu tổ chức:

Ban có 2 tổ công tác: 

 • Tổ giáo vụ và quản lý cao học

 • Tổ quản lý Nghiên cứu sinh.

 

 
 
M4v.me - Cộng đồng đích thực M4v.vn - Cộng đồng đích thực

Trang chủ  |  Cơ cấu tổ chức  |   Thư viện ảnh  |   Tra cứu văn bản  |   GĂ³p Ă½ - LiĂªn hệ  |  LiĂªn kết  |  m4v.vn  |  Site map

Copyright © 2004 - 2008 - Hue University - All rights reserved