Trang chủ | Đại học Huế | Các trường trong nước | Báo chí và internet | Liên kết


Hướng dẫn xây dựng đề cương chi tiết học phần phù hợp với phương thức đào tạo tín chỉ


I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

  

I.1 Khái niệm đề cương chi tiết học phần

  

Đề cương chi tiết học phần là tài liệu chứa những thông tin cần thiết về một học phần cụ thể để các cấp quản lý đào tạo, giảng viên và sinh viên biết để thực hiện quá trình tổ chức giảng dạy và học tập một học phần theo phương thức đào tạo tín chỉ. Đề cương chi tiết học phần do giảng viên biên soạn, Hiệu trưởng các trường/Trưởng khoa Giáo dục thể chất (gọi chung Hiệu trưởng) duyệt và thông báo cho sinh viên trước khi tổ chức giảng dạy học phần.

  

I.2 Yêu cầu đối với đề cương chi tiết học phần

  

Đề cương chi tiết học phần phải đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về  học phần, phù hợp với phương thức đào tạo tín chỉ.

  

I.3 Mục tiêu, ý nghĩa của việc xây dựng đề cương chi tiết học phần

  

- Cung cấp cho sinh viên thông tin về mục đích, yêu cầu và nội dung của học phần;

 

- Đáp ứng yêu cầu của phương thức đào tạo tín chỉ và là cơ sở để thực hiện đổi mới phương pháp dạy- học và kiểm tra- đánh giá;

 

- Tạo ra một công cụ pháp quy để có thể kiểm tra việc giảng dạy của giảng viên và việc học tập của sinh viên;

 

- Đẩy mạnh khâu tự học, tự nghiên cứu, nâng cao tính chủ động, sáng tạo của sinh viên;

 

- Từng bước nâng cao chất lượng dạy- học.

  

I.4 Nội dung đề cương chi tiết học phần

  

Nội dung đề cương chi tiết học phần là những thông tin cụ thể về tên học phần, mã học phần, số tín chỉ, mục tiêu, tóm tắt nội dung học phần, tài liệu học tập và tham khảo, hình thức tổ chức giảng dạy – học tập, chính sách đối với học phần, phương pháp đánh giá kết quả học tập và các thông tin về giảng viên giảng dạy học phần…

  

II. XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

  

II.1 Các bước xây dựng đề cương chi tiết học phần

  

Bước 1. Ban thực hiện đề án đào tạo tín chỉ chỉ đạo các Khoa, Bộ môn thành lập các nhóm giảng viên cùng dạy một học phần để xây dựng đề cương chi tiết học phần;


Bước 2. Các Khoa, Bộ môn tổ chức tập huấn cho các thành viên trong đơn vị mình về việc xây dựng đề cương chi tiết học phần;

 

Bước 3. Tổ chức xây dựng đề cương chi tiết học phần theo “Mẫu đề cương chi tiết học phần” (xem Phụ lục kèm theo);

 

Bước 4. Khoa, Bộ môn thẩm định, đánh giá đề cương chi tiết học phần do các giảng viên biên soạn;

 

Bước 5. Khoa, Bộ môn hoàn chỉnh đề cương chi tiết học phần để trình Hiệu trưởng phê duyệt và ban hành.

  

II.2 Tổ chức in và phát hành đề cương chi tiết học phần

  

Đơn vị đào tạo tổ chức in, đóng thành sách và ghi vào đĩa CD tất cả các đề cương chi tiết học phần đã được ban hành;

 

Sách đề cương chi tiết học phần và đĩa CD ghi tất cả đề cương chi tiết học phần được lưu giữ tại Bộ môn, Khoa, Phòng đào tạo. Đề cương chi tiết học phần được đưa lên trang web của đơn vị đào tạo và thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.

  

III. CÔNG VIỆC SAU KHI BAN HÀNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

  

Hiệu trưởng chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

 

- Tổ chức biên soạn bài giảng theo đề cương chi tiết học phần đã được ban hành;

 

- Xây dựng phương pháp dạy- học và áp dụng các phương pháp kiểm tra- đánh giá phù hợp với yêu cầu học phần đã được quy định trong đề cương chi tiết học phần;

 

- Kiểm tra, giám sát việc xây dựng, thực hiện, cập nhật đề cương chi tiết học phần trong quá trình đào tạo.

  

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

  

Các đơn vị tự cân đối từ nguồn kinh phí đào tạo.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị báo cáo Giám đốc Đại học Huế (qua ban Đào tạo đại học) để xem xét giải quyết.

        * Tải file Mẫu đề cương chi tiết tại đây

Hôm nay: 2008/04/08 - 10:49 - © HUCS
Lên trên Quay lui Bản in Tìm kiếm Sitemap Tip LOGIN